Direktlänk till inlägg 10 oktober 2011

REGLER OM HYRESERSÄTTNING FÖR RIKSDAGSLEDAMÖTER - TRÄSKALLARS TOLKNINGSFÖRETRÄDE

Av Lars-Håkan Halldin - 10 oktober 2011 22:17

Ur min politiska dagbok

Kl 22.28 den 10 Oktober 2011


REGLER OM HYRESERSÄTTNING FÖR RIKSDAGSLEDAMÖTER - TRÄSKALLARS TOLKNINGSFÖRETRÄDE

Läs denna text och läs bifogat regelverk nedan.


Debatten om Juholts tillkortakommande handlar om Orsa kompani har förirrat sig ut i spenaten igen


Om du läser regelverket för ersättning till enskild ledamot som äger eller hyr sin lägenhet så ersätter riksdagen skälig hyreskostnad efter förvaltningskontorets godkännande. Du skall lämna in hyresavier och hyreskontrakt.


Vad jag förstår så framgår det inte att hur den skall reduceras för att hustrun eller sambon lever där inte heller barnen. Vad som däremot är kristallklart är att extern hyresintäkt skall räknas av.


Överenskommelsen mellan Juholt och Förvaltningskontoret är ett ömsesidigt kontrakt. Den som godkänner kontrakten slutgiltigt är den som bär ansvaret för kontraktets riktighet. Det är inte ledamoten som skall bevisa utan det är upp till Förvaltningskontoret.


Den reducering av hyresbidraget som kan komma ifråga enligt nedanstående regler är 650:- i månaden totalt ca 30.000 för hela perioden 2007 till dags dato. Även denna reduktion är tveksam. Juholt har genom inlämnandet av hyresavier och kontrakt bett förvaltningskontoret att pröva hans rätt till ersättning och beviljats den rätten under lång tid.


Om de menar att regelverket innebär att om sambo bor där skall hyran reduceras. I varje fall står det inget om frun. Jag kan inse att detta är en lapsus då man inte väger in samboförhållanden. I och med att förvaltningskontoret haft tillgång till hyreskontrakt och hyresavier där sakförhållandet framgår att de båda lever på adressen. Det som kan prövas men ligger inte inom avtalsförhållandet är om en till bor i lägenheten och betalar hyra då skall den räknas av.


Jag finner juridiken kristallklar Juholt har inte gjort något fel. Riksdagen har inte uppmärksammat ett sådant sakförhållande att man samlever med sambo. Juholt skall frikännas helt och förundersökningen läggas ned.


Det är upp till Juholt om han vill kräva skadestånd av förvaltningskontoret.


Ur  RFS, alltså 2005:9 Kostnad för övernattande person

Riksdagsförvaltningens

föreskrifter

Riksdagsförvaltningens författningssamling  RFS 2005:9

 Utkom från trycket den 21 november 2005


Beställningsadress: Riksdagens tryckeriexpedition, 100 12 Stockholm  •  Telefon: 08-786 58 10  •  Fax: 08-786 61 76

1

Föreskrift 

om arbetsrum och övernattningsbostäder för

riksdagens ledamöter;

utfärdad den 26 oktober 2005.

Riksdagsstyrelsen föreskriver följande.

Arbetsrum

Rätt till arbetsrum

1 § En riksdagsledamot har rätt att disponera ett arbetsrum i riksdagens lokaler.

Fördelningsprinciper

2 § Riksdagsförvaltningen beslutar om vilka rum som ställs till respektive partigrupps

förfogande.

Gruppkansliet svarar för fördelningen av rummen till ledamöterna i partigrupperna.

Dispositionsrätt

3 § Rätten att disponera ett arbetsrum är personlig och kan inte överlåtas av

ledamoten.

4 § En ledamot har rätt att disponera arbetsrummet under hela året, fr.o.m måndagen

i den vecka då riksmötet öppnas och så länge uppdraget som riksdagsledamot varar.

En ledamot som är ledig från sitt uppdrag i mer än en månad är dock skyldig att

upplåta rummet till den ersättare som tjänstgör i stället för ledamoten.

Ledamoten är också skyldig att flytta till ett annat arbetsrum om

riksdagsförvaltningen bedömer att det krävs för t.ex underhållsarbeten i fastigheten.

Utflyttning

5 § En ledamot som lämnar riksdagen efter ett val skall lämna sitt rum senast en vecka

efter valdagen. 

6 § En ledamot som lämnar riksdagen under löpande valperiod skall lämna sitt rum

snarast, och senast en vecka efter avgångstillfället.

Utrustning

7 § Riksdagsförvaltningen förser arbetsrummet med kontorsmöbler, belysning,

textilier, telefon, datorutrustning, radio och tv. RFS 2005:9

2

Städning

8 § Riksdagsförvaltningen svarar för sedvanlig lokalvård i kontorsutrymmen.

Akuta situationer

9 § Riksdagsförvaltningen får i akuta situationer gå in i arbetsrummet för att vidta

nödvändiga åtgärder utan att först ha underrättat ledamoten. Förvaltningen skall

snarast informera ledamoten om de åtgärder som vidtagits.

Hemtransport av arbetsmaterial 

10 § När en ledamot lämnar sitt riksdagsuppdrag svarar riksdagsförvaltningen för att

arbetsmaterial som ledamoten packat i flyttkartonger transporteras till ledamotens

hemort.

Övernattningsbostäder

Rätt till övernattningsbostad

11 § Till ledamöter som har rätt till nattraktamente enligt 5 kap. 1 § lagen

(1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter skall

riksdagsförvaltningen tillhandahålla en övernattningsbostad. Med övernattningsbostad

avses en övernattningslägenhet eller ett övernattningsrum i riksdagsförvaltningens

bostadsbestånd eller motsvarande boende.

Fördelningsprinciper

12 § Riksdagsförvaltningen beslutar om vilka övernattningsbostäder som ställs till

respektive partigrupps förfogande. 

Bostäderna fördelas därvid i proportion till antalet mandat utanför Stockholm.

Gruppkansliet svarar för fördelningen av bostäderna till ledamöterna i partigruppen.

Dispositionsrätt

13 § Rätten att disponera en övernattningsbostad är personlig och kan inte överlåtas

av ledamoten.

14 § Med undantag för vad som anges i 15 § har en ledamot rätt att disponera

övernattningsbostaden under hela året fr.o.m måndagen i den vecka då riksmötet

öppnas och så länge uppdraget som riksdagsledamot varar.

En ledamot som är ledig från sitt uppdrag i mer än en månad är dock skyldig att

upplåta bostaden till den ersättare som tjänstgör i stället för ledamoten.

Ledamoten är också skyldig att byta logi om riksdagsförvaltningen bedömer att det

krävs för t.ex underhållsarbeten i fastigheten. Riksdagsförvaltningen skall i god tid

meddela ledamoten om logibytet.

Utflyttning

15 § En ledamot som inte kandiderar i kommande riksdagsval och som fram till valet

inte har någon planerad verksamhet inom ramen för sitt uppdrag som riksdagsledamot,

skall lämna bostaden senast den sista juli valåret.

Om oförutsedda arbetsuppgifter som kräver övernattning i Stockholm uppkommer,

erbjuds ledamoten annan logi, i första hand inom riksdagens bostadsbestånd eller, om

detta inte är möjligt, på hotell. RFS 2005:9

3

16 § En ledamot som lämnar riksdagen efter ett val i annat fall än som avses i 15 §

första stycket skall lämna sin övernattningsbostad snarast och senast en vecka efter

valdagen.

17 § En ledamot som lämnar riksdagen under löpande valperiod skall lämna bostaden

snarast, och senast en vecka efter avgångstillfället.

Utrustning

18 § Riksdagsförvaltningen svarar för att övernattningsbostäderna är basmöblerade.        

Riksdagsförvaltningen svarar också för att övernattningslägenheterna har basutrustat

kök för matlagning och att övernattningsrummen är utrustade med pentryskåp för

matlagning i begränsad omfattning.

Städning och sänglinne m.m

19 § Ledamoten svarar själv för städning av bostaden och för handdukar, sänglinne

etc.

I bostäder i fastigheterna Cephalus 10 och Mars/Vulcanus 1 kan förvaltningen dock

tillhandahålla städning, handdukar, sänglinne etc. mot en särskild avgift. 

Underhåll m.m

20 § Riksdagsförvaltningen svarar för fönsterputsning en gång om året samt för

gardin- och mattvätt.

Ledamoten skall i god tid informeras om en sådan åtgärd.

Förvaltningen svarar också för nycklar, avgiftsdebitering, besiktning, drift och

underhåll av bostäderna. 

Akuta situationer

21 § Riksdagsförvaltningen får i akuta situationer gå in i bostaden för att vidta

nödvändiga åtgärder utan att först ha underrättat ledamoten eller annan person som

enligt 29 eller 30 § får vistas där. Förvaltningen skall snarast informera ledamoten om

de åtgärder som vidtagits. 

Ordningsregler

22 § Sedvanliga ordningsregler för boende gäller.

Åtgärder vid utflyttning

23 § Vid in- och utflyttning genomför personal från riksdagsförvaltningen besiktning

av bostaden, möblerna och utrustningen, om möjligt tillsammans med ledamoten.

24 § Ledamoten svarar för att bostaden är städad vid utflyttning. 

Förvaltningen kan dock mot särskild avgift utföra flyttstädning.

25 § Ledamoten svarar själv för hemtransport av sina tillhörigheter från

övernattningsbostaden.

Skador

26 § Ledamoten skall ersätta riksdagsförvaltningen för kostnader avseende skador

utöver normal förslitning och för skadade eller saknade inventarier.

Upplåtelseavtal

27 § Ett upplåtelseavtal skall tecknas mellan riksdagsförvaltningen och ledamoten. RFS 2005:9

4

Avgift

28 § Riksdagsförvaltningen skall ta ut en avgift för övernattningsbostäderna. Denna

skall beräknas för övernattningslägenheterna med utgångspunkt i hyressättning enligt

bruksvärdesprincipen och för övernattningsrummen med utgångspunkt i hyresnivån

för jämförbara studentbostäder i Stockholms innerstad. Beloppet fastställs av

riksdagsförvaltningen.

Om avgiften som förvaltningen tar ut är högre än den logiersättning som ledamoten

har rätt till enligt 5 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens

ledamöter, skall förvaltningen göra ett avdrag från riksdagsarvodet motsvarande den

del av avgiften som inte täcks av ersättningen.

I avgiften ingår kostnad för tillgång till kabel-tv-program. Med undantag för av

förvaltningen ägd bostadsrättslägenhet ingår också kostnaden för hushållsel i avgiften.

Närstående person som övernattar

29 § En ledamot som disponerar en övernattningslägenhet i fastigheten Cephalus 10

med utgång mot Västerlånggatan eller utanför riksdagens lokaler får låta en närstående

person övernatta i lägenheten.

En närstående person får inte övernatta i lägenheten på egen hand annat än under

enstaka nätter.

30 § En ledamot som disponerar ett övernattningsrum i fastigheterna Cephalus 10

eller Mars/Vulcanus 1 får under enstaka nätter låta en närstående person övernatta i

rummet. 

En närstående person får inte övernatta i rummet på egen hand.

Anmälan till larmcentralen

31 § Ledamoten skall i förväg anmäla till riksdagens larmcentral att en annan person

som enligt 29 eller 30 § här rätt till det, skall övernatta i en bostad i fastigheterna

Cephalus 10 eller Mars/Vulcanus 1.

Kostnad för övernattande person Kostnad för övernattande person

32 § Om en person som avses i 29 eller 30 § och som inte har rätt till logiersättning

övernattar i bostaden, skall logiersättningen för denna tid reduceras till 75 procent.

Ledamoten skall för sådan övernattning betala tillbaka utbetald logiersättning med 25

procent av 1/30 per dag. 

Någon reducering av logiersättningen skall inte ske om en närstående person

övernattat i samband med riksdagens öppnande eller andra officiella arrangemang. Inte

heller skall någon reducering ske om barn under 18 år övernattat. 

Anmälan till riksdagsförvaltningen

33 § Ledamoten skall på en av riksdagsförvaltningen framtagen blankett anmäla till

förvaltningen när logiersättningen enligt 32 § skall reduceras. En sådan anmälan skall

göras senast inom en månad från det att övernattningen ägde rum. 

Utifrån de uppgifter ledamoten lämnat om övernattningen skall

riksdagsförvaltningen fakturera ledamoten kostnaden enligt 32 §.

En ledamot kan i stället välja att varje månad betala tillbaka en bestämd del av

logiersättningen för övernattning av en närstående enligt 32 §. Någon anmälan enligt

första stycket behöver då inte göras. RFS 2005:9

5

Extrabädd m.m i övernattningsrum

34 § Om någon som enligt 30 § har rätt till det skall övernatta i ett övernattningsrum

kan en extrabädd och extra sänglinne beställas hos våningsassistenten eller lokalvården

mot en särskild avgift.

Ersättarrum

Rätt till ersättarrum

35 § En ersättare övertar normalt den ordinarie ledamotens arbetsrum och

övernattningsbostad. Om detta inte är möjligt, får ersättaren disponera

32 § Om en person som avses i 29 eller 30 § och som inte har rätt till logiersättnBRA ATT VETA

Logikostnader

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker riksdagsstyrelsens framställning såvitt avser logikostnader och avstyrker en motion (v), som anses tillgodosedd.

Framställningen

Riksdagsstyrelsen konstaterar att den nuvarande ersättningen för övernattningsbostad i Stockholm om 4 400 kr per månad ger full kompensation till mindre än hälften av de ledamöter som har sådana kostnader. Riksdagsstyrelsen framhåller att det numera är vanligt att en arbetsgivare/uppdragsgivare svarar för den logikostnad som den anställde/uppdragstagaren har under en tjänsteresa. Riksdagsstyrelsen föreslår i linje med detta att riksdagsförvaltningen fullt ut skall svara för kostnader för sådana övernattningsbostäder som ingår i riksdagens bostadsbestånd. När det gäller ledamöters egna övernattningsbostäder i Stockholm föreslås en övre gräns för logiersättning på 7 000 kr per månad. Höjningar i framtiden föreslås anpassas till faktiska hyreshöjningar.

Motionen

Hyressättningen för ledamöternas övernattningsbostäder tas upp i motion 2005/06:K441 av Tasso Stafilides (v). Han hänvisar till att skillnaden är mer än 2 000 kr per månad för 47 kvadratmeter. Enligt motionen är denna hyressättning djupt orättvist, och riksdagsstyrelsen bör ges i i uppdrag att vidta åtgärder för en rättvisare hyressättning av riksdagens övernattningsbostäder.

Utskottets ställningstagande

Riksdagsstyrelsens förslag innebär bl.a att riksdagsförvaltningen skall svara för hela boendekostnaden för övernattningsbostäder i det egna bostadsbeståndet och att den enskilda ledamoten därmed inte kommer att debiteras någon hyra. Genom detta förslag får motionsyrkandet anses tillgodosett. Utskottet tillstyrker riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter, såvitt gäller 5 kap. 4 § och avstyrker motion 2005/06:K344 (v).


 
ANNONS
 
Ingen bild

Christian

14 oktober 2011 10:49

Det första jag funderar på är om Juholt har uppfyllt 11§ "Med övernattningsbostad avses en övernattningslägenhet eller ett övernattningsrum i riksdagsförvaltningens bostadsbestånd eller motsvarande boende" när han flyttar in i sambons 4:a? Vad tycker du?

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Lars-Håkan Halldin - 6 augusti 2012 18:31

KRÄFTPREMIÄREN  7 augusti kl 17.00 Att ha en kräftskiva är i det närmaste en plikt. Bjud in barnen med familjer och goda vänner mm och gör något trevligt. Kräftpremiären är Sveriges mytomspunna nationalhögtid nr två under sommaren. Göra en fest d...

Av Lars-Håkan Halldin - 6 juli 2012 10:04

EN SUPERJAS I SKOGEN Svensk landsbygd behöver en trovärdig försvarspolitik som vilar på förtroende i omvärlden Nu vill regeringen tillsätta en kommitté som skall se över försvarets kostnader för att få råd med SuperJas. Försvarets kostnader skall s...

Av Lars-Håkan Halldin - 17 juni 2012 13:35

  Jag tycker vi skall få slut på dessa evinnerliga krig mellan kyrkan, skolan och samhället. Vi skall ha ett profant samhälle skolan skall inte ta ställning religöst. Gå till sina fädners kyrka och sjunga de vackra sommar- eller julpsalmerna bli vä...

Av Lars-Håkan Halldin - 15 juni 2012 09:06

  MIDSOMMARAFTON DEN 22 juni ANNO 2012 Midsommarafton är Sveriges nationalhögtid/ nationaldag. Någon toker har hittat på att vi skall fira vår förste diktator och någon obskyr grundlag den 6 juni.   Denna efterlängtade solen kommit tillbaka o...

Av Lars-Håkan Halldin - 7 juni 2012 13:57

VI HAR EN EU-MINSTER SOM INTE KAN JORDBRUK   Sverige har en EU-minister som uttalar sig om jordbruket glatt och okunnigt. Jag vill kära Birgitta med varsam hand vägleda dig genom den jordbrukspolitiska snårskogen.   Den nya EU-politiken forma...

Presentation

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Min gästbok tyck här

Följ bloggen

Följ MAKTEN TILL FOLKET med Blogkeen
Följ MAKTEN TILL FOLKET med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se